Helsingin tuomiokapituli2019-10-01T13:45:38+00:00

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Sana tuomiokapituli tulee alunperin latinan sanoista domus capituli. Domus merkitsee taloa ja capituli lukukappaletta.

Nimi on alunperin viitannut pappeihin, jotka kokoontuivat piispantaloon lukemaan kappaleita Raamatusta. Edelleenkin tuomiokapitulin kokoukset aloitetaan raamatunluvulla. Tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko ja sen kirkkoherra, tuomiorovasti ovat samaa sanajuurta.

Hiippakunnan hallintoa hoitaa kolme viranomaista:

 • piispa johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin. Se hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa
 • hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa sekä hoitaa sille erikseen määrätyt tehtävät
Hallintotiedotteet
Istuntoaikataulu
Istunnon jäsenet
Hiippakuntavaltuusto
Kirkolliskokousedustajat
Vaalit

Hallintotiedotteet

Lataa lisää kirjoituksia

Istuntoaikataulu

Syyskausi 2019

 • 21.8.2019 klo 12.00
 • 18.9.2019 klo 12.00
 • 2.10.2019 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 30.10.2019 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 13.11.2019 klo 12.00
 • 18.12.2019 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys 3.11.2019

Syyskausi 2020

 • 19.8.2020 klo 12.00
 • 16.9.2020 klo 12.00
 • 7.10.2020 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 28.10.2020 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 9.12.2020 klo 12.00, pastoraalipubliikki

Pappis- ja diakonianvirkaan vihkimys 1.11.2020

Kevätkausi 2020

 • 15.1.2020 klo 12.00
 • 12.2.2020 klo 12.00
 • 18.3.2020 klo 12.00, pastoraalipubliikki
 • 22.4.2020 klo 9.00, papiksi vihittävien tutustumiskeskustelu
 • 27.5.2020 klo 12.00, ordinaatiopubliikki
 • 10.6.2020 klo 10.00, pastoraalipubliikki

Pappisvihkimys 31.5.2020

Tuomiokapitulin istunnon jäsenet

Piispa Teemu Laajasalo, tuomiokapitulin puheenjohtaja
Tuomiorovasti Marja Heltelä, tuomiokapitulin varapuheenjohtaja
Johtaja Sami Ojala, hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen
Pappisasessori Hannu Pöntinen, tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2018-31.12.2020
Pappisasessori Hilkka Niemistö, tuomiokapitulin pappisasessori 1.3.2019-28.2.2022
Lakimiesasessori Ritva Saario
Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen

Tuomiokapitulin istunnoissa yllä mainitut seitsemän jäsentä käyttävät päätösvaltaa.

Lisäksi istunnoissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla Johanna Korhosella.

Pöytäkirjaa pitää notaari Aappo Laitinen.

Hiippakuntavaltuusto

Valtuuston jäseniksi valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia hiippakuntavaltuuston vaalissa. Valtuuston puheenjohtajana on maallikko. Hiippakuntavaltuustossa on läsnäolo- ja puheoikeus, piispalla, tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla maallikko- ja pappisjäsenellä.

Valtuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen. Valtuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on puolestaan hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tehtävät (KL 17b:1):

 1. tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;
 2. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;
 3. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
 4. perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu;
 5. käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä
 6. suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Kokousaikataulu:

 • 27.2.2020
 • 4.6.2020

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Toimikausi 2016 – 2020

 • Arto Antturi
 • Reino Halonen
 • Kirsi Hiilamo
 • Leena Huovinen
 • Tarja Kantola
 • Johanna Korhonen, puheenjohtaja
 • Katri Korolainen
 • Ulla Kosonen
 • Maritta Laiho
 • Paula Lehmuskallio
 • Tapio Leskinen
 • Jaakko Mikkola
 • Anna Munsterhjelm
 • Sami Ojala
 • Jukka Pakarinen
 • Pekka Reinikainen
 • Pekka Salomaa
 • Marjaana Toiviainen
 • Tiina Tuomela
 • Jaakko Weuro
 • Wiking Vuori, varapuheenjohtaja

Aloitteiden vireillepano

Hiippakuntavaltuuston jäsenillä, tuomiokapitulilla, kirkkoneuvostoilla, seurakuntaneuvostoilla ja yhteisillä kirkkoneuvostoilla on oikeus tehdä aloitteita hiippakuntavaltuustolle.

Aloitteet on lähetettävä tuomiokapitulille kirjallisesti viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta. Aloitteen tulee sisältää ehdotus ja siihen kuuluva perustelu.

Tuomiokapitulin on valmisteltava aloitteen pohjalta esitys viimeistään valtuuston seuraavaan kokoukseen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet voivat jättää aloitteita myös ennen valtuuston kokouksen alkua kirjallisesti puheenjohtajalle. Keskustelun jälkeen aloite lähetetään tuomiokapitulin valmisteltavaksi. Päätös aloitteen sisältämästä asiasta voidaan tehdä tuomiokapitulin esityksen perusteella samassa kokouksessa, mikäli vähintään 3/4 valtuuston läsnäolevista jäsenistä pitää asian kiireellistä ratkaisemista tarpeellisena.

Kirkolliskokousedustajat

Helsingin hiippakuntaa edustaa kirkolliskokouksessa kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kirkolliskokousedustajat valitaan neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaalissa on äänioikeus kirkkovaltuustojen, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Toimikausi 2016 – 2020

 • Antturi Arto
 • Hallamaa Jaana
 • Halonen Reino
 • Hiilamo Kirsi
 • Jääskeläinen Jouko
 • Korhonen Johanna
 • Korolainen Katri
 • Lehmuskallio Paula
 • Leppiniemi Jarmo
 • Ojala Sami
 • Toiviainen Marjaana
 • Weuro Jaakko

Vaalit

Hiippakunnallisia vaaleja ovat neljän vuoden välein järjestettävät kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen nykyinen vaalikausi päättyy 2020.

Hiippakuntavaltuustoon kuuluu seitsemän pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä. Kirkolliskokoukseen valitaan hiippakunnasta neljä pappisjäsentä ja kahdeksan maallikkojäsentä.

Tämän lisäksi hiippakunnassa toimitetaan pappisasessorien vaali.

Tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluvien kahden pappisasessorin vaalissa ovat kelpoisia hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän papit, jotka ovat toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja jotka ovat suorittaneet ylemmän pastoraalitutkinnon. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi. Pappisasessorin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit ja lehtorit.

Ennen vaaleilla valitun lääninrovastin valintatapa on muuttunut vuodesta 2018 alkaen. Vaalien sijaan lääninrovastin nimittää nykyään tuomiokapituli neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Läänirovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.