Kirkolliskokousvaalit 2020

Kirkolliskokousvaalit 20202020-01-15T10:49:23+00:00

KIRKOLLISKOKOUS- JA
HIIPPAKUNTAVALTUUSTO

Kirkolliskokousedustajat ja hiippakuntavaltuuston jäsenet valitaan vaalilla joka neljäs vuosi. Seuraava kirkolliskokousedustajien vaali ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimitetaan 11. helmikuuta 2020. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi toimikausi alkaa 1. toukokuuta 2020.

Helsingin hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitaan neljä pappisedustajaa sekä kahdeksan maallikkoedustajaa. Koko maassa kirkolliskokoukseen valitaan 32 pappisedustajaa ja 64 maallikkoedustajaa.

Kaikkiin hiippakuntavaltuustoihin valitaan 7 pappisjäsentä ja 14 maallikkojäsentä.

EHDOKASASETTELU
ÄÄNESTYS
AIKATAULU
TIETOA EHDOKASLISTOISTA
VAALILAUTAKUNTA
KYSY VAALEISTA

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Äänestyspäivä 11.2.2020
Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

EHDOKASASETTELU

Kuka voi olla ehdokkaana?

Vaalikelpoinen hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon luottamustoimeen on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan vaalikelpoinen maallikkojäsen (kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen; vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä) ja hiippakuntaan kuuluva pappi (KL 23:2).

Tuomiokapitulin palveluksessa oleva henkilö tai virkansa perusteella tuomiokapitulin jäsenenä oleva henkilö ei ole vaalikelpoinen hiippakunnan luottamustoimeen eivätkä kirkkohallituksen kansliapäällikkö ja kirkkoneuvokset ole kelpoisia edustajaksi kirkolliskokoukseen (KL 23:3).

Miten ehdokkaaksi pääsee?

Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka on perustanut hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa vähintään kolme äänioikeutettua ja maallikkojäsenten ja maallikkoedustajien vaalissa vähintään kymmenen näissä vaaleissa äänioikeutettua.

Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan (KVJ 74 §). Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten listalla voi olla 21 ehdokasta (valitaan 7), hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten listalla voi olla 42 ehdokasta (valitaan 14), kirkolliskokouksen pappisedustajien listalla voi olla 12 ehdokasta (valitaan 4) ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien listalla voi olla 24 ehdokasta (valitaan 8).

Milloin ehdokasasettelu päättyy?

Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin (Bulevardi 16, 5. kerros) viimeistään perjantaina 15.11.2019 ennen klo 16 (KVJ 74 §). Vaaliasiakirjoja voi tulostaa tämän linkin kautta.

Allekirjoitettu suostumus ehdokkaaksi voidaan toimittaa valitsijayhdistyksen asiamiehelle sähköisenä kopiona (esim. skannattuna). Asiamies toimittaa kerralla kaikki valitsijayhdistyksen asiakirjat tuomiokapituliin.

Henkilötietojen käsittely vaalien aikana: lue tuomiokapitulin tietosuojaseloste tämän linkin kautta.

ÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys

Vaaleissa voi äänestää ennakkoon lähettämällä taitettu äänestyslippu vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle on merkitty äänioikeutetun nimi ja se, että kuori sisältää äänestyslipun (KVJ 80 §). Äänestysliput ja tarkemmat ohjeet lähetetään äänioikeutetuille postitse alkuvuodesta. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalissa äänestysliput ovat vihreitä, hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa keltaisia, kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalissa valkoisia ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalissa sinisiä.

Äänestys vaalipäivänä 11.2.2020

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastinkunnan pappien kokouksessa, jonka kutsuu koolle lääninrovasti (KVJ 79 §).

Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa (itsenäiset seurakunnat) sekä seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen maallikkojäsenten yhteisessä kokouksessa. Tämän kokouksen kutsuu koolle kirkkoherra ja puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen.

AIKATAULU

31.10.2019 mennessä

 • tuomiokapituli toimittaa listan äänivaltaisista papeista vaalilautakunnalle (KVJ 71 §)
 • kirkkoherrat toimittavat vaalilautakunnalle (tuomiokapituliin) luettelon äänivaltaisista maallikoista = kirkkovaltuuston (itsenäiset seurakunnat) tai seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valitut yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet (yhtymään kuuluvat seurakunnat) – jäseneksi valitun papin tilalle merkitään varajäsen, jonka on oltava maallikko (KVJ 71 §)
 • tuomiokapituli ilmoittaa Kirkkohallitukselle tarvittavien äänestyslippujen määrä

1.11.2019 mennessä äänioikeutettujen pappien tulee ilmoittaa yhteystietojen luovutuskielto tuomiokapituliin

15.11.2019 ehdokasasettelu päättyy

 • valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin ennen klo 16 (KVJ 74 §)

25.11.2019 vaalilautakunnan kokous (30.11.2019 mennessä)

 • tarkastetaan perustamisasiakirjat, tarvittaessa oikaisumahdollisuus valitsijayhdistyksille
 • Perustamisasiakirjat on hyväksyttävä, jos niiden johdosta ei ole esitetty huomautuksia tai päätetty vaatia lisäselvityksiä. (KVJ 17, 18 ja 76 §)

15.12.2019 mennessä vaalilautakunta toimittaa lääninrovasteille otteen äänivaltaisten pappien luettelosta (KVJ 71 §)

 • vaalilautakunnan kokous: tehdään oikaisumenettelyn aiheuttamat korjaukset, numeroidaan ehdokaslistat ja ehdokkaat sekä laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä (KVJ 17, 18 ja 76 §)

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

25.1.2020 mennessä kirkkoherrat lähettävät vaalilautakunnalle ilmoituksen seurakuntansa väkiluvusta 31.12.2019 (KVJ 72 §)

27.1.2020 vaalilautakunnan kokous

 • vaalilautakunta laskee ja vahvistaa seurakuntakohtaisesti äänivaltaisten maallikoiden äänimäärät (KVJ 72 §)
 • Maallikkoehdokkaille kussakin seurakunnassa annettujen äänten määrä suhteutetaan seurakunnan väkilukuun ja äänioikeutettujen luottamushenkilöiden määrään siten, että kunkin seurakunnan äänioikeutetuilla on yhteensä neljä ääntä ja lisäksi yksi ääni kutakin seurakunnan väkiluvun täyttä tuhatta kohti. Tämä äänimäärä jaetaan kussakin seurakunnassa äänioikeutettujen kesken kolmen desimaalin tarkkuudella (KVJ 72 §).

11.2.2020 VAALIPÄIVÄ

 • lääninrovastit kutsuvat koolle pappien vaalikokoukset
 • kirkkoherrat kutsuvat koolle seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisen kokouksen (puheenjohtajana seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja). Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen. (KVJ 79 §)

12.2.2020 vaalilautakunnan kokous

 • äänestysliput toimitetaan tuomiokapituliin
 • äänten laskeminen (KVJ 84 §)

17.2.2020 vaalilautakunnan kokous

 • vaalien tuloksen vahvistaminen
 • Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tulokset seurakunnille sekä valittujen nimet ja osoitteet kirkkohallitukselle ja tuomiokapitulille.
 • Vaalilautakunta antaa valtakirjan hiippakuntavaltuuston jäseniksi ja kirkolliskokousedustajiksi valituille (KVJ 84 ja 85 §, KL 24:11 ja 24:11a).

1.5.2020 Valittujen kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten toimikausi alkaa. (KL 20:3)

TIETOA EHDOKASLISTOISTA

Vaalilautakunta on arponut ehdokaslistojen järjestyksen ja numeroinut ehdokkaat kokouksessaan 15.12.2019.

Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan ehdokasgalleriasta.

Kirkolliskokousvaali 2020

Ehdokkaat pappisedustajien vaalissa

Ehdokkaat maallikkoedustajien vaalissa

Hiippakuntavaltuustovaali 2020

Ehdokkaat pappisedustajien vaalissa

Ehdokkaat maallikkoedustajien vaalissa

Tästä löydät valitsijayhdistysten toimittamat linkit ehdokaslistojen verkkosivuille:

Kaikkien kirkko 2020 – Rohkeasti yhdessä
ELÄVÄ KIRKKO
Sanasta Elämään
Tulkaa kaikki
Viinipuu

VAALILAUTAKUNTA

Tuomiokapituli on istunnossaan 18.9.2019 asettanut vaalilautakunnan vuoden 2020 kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleja varten:

Puheenjohtaja

 • kirkkoherra Hans Tuominen, Hakunilan seurakunta

Pappisjäsenet

 • asiantuntija, TT Elina Hellqvist, Kirkkohallitus
 • seurakuntapastori Marjut Mulari, Haagan seurakunta

Maallikkojäsenet

 • VTM Jaakko Ojala, Vartiokylän seurakunta
 • opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara, Korson seurakunta

Varajäsenet

 • seurakuntapastori Sanna Heikurinen, Tikkurilan seurakunta
 • seurakuntapastori Joona Salminen, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta
 • It-asiantuntija Ville Elomaa, Lauttasaaren seurakunta
 • erikoislääkäri Pekka Räisänen, Töölön seurakunta
 • myyntipäällikkö (el.) Helena Teerioja, Vantaankosken seurakunta

Sihteeri

 • vanhempi asiantuntija, TT Antti Laine, Kirkon Ulkomaanapu

KYSY LISÄÄ VAALEISTA

Jos sinulla on kysyttävää vaalien toimittamisesta tai niihin liittyvistä aikatauluista, ole yhteydessä.

Ritva Saario
Ritva SaarioLakimiesasessori
p. 040 728 4672