Kirkon työntekijöille2020-09-08T13:39:57+00:00
PAPPI
DIAKONIAN VIRANHALTIJA
SUNTIO
KANTTORI
Kirkon alan opiskelija
TUKEA JA APUA SEURAKUNNILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE
KANSAINVÄLINEN TYÖ

PAPPI

Hakeutuminen pappisvirkaan
Ordinaatiovalmennus
Pastoraalitutkinto
Avoimet virat
Tilaa nimikirjaote
Synodaalikokoukset

HAKEUTUMINEN PAPPISVIRKAAN

Papiksi voidaan vihkiä (KJ 5:5)

 • toimittamaan papinvirkaa
 • tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen virkoihin
 • kirkon lähetysjärjestön tai muun kristillisen yhteisön palvelukseen
 • uskonnonopettajaksi tai teologisen tieteen opettajaksi yliopiston tai muun korkeakoulun palvelukseen.

Papiksi vihittävän tulee olla (KJ 5:2)

 • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
 • suorittanut yliopistossa piispainkokouksen hyväksymän teologisen tutkinnon
 • terveydeltään pappisvirkaan kykenevä
 • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.

Papiksivihittävän tulee saada kutsu eli vokaatio papin virkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa. Mikäli kutsun antaja on lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö, asia käsitellään siinä tuomiokapitulissa, jonka aluella järjestön tai yhdistyksen kotipaikka sijaitsee. Espoon ja Helsingin hiippakuntien kesken on päätetty, että edellä mainitusta koti-/virkapaikkaperiaatteesta poiketaan kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anottaessa, jolloin pappisvihkimysanomus osoitetaan Espoon tai Helsingin hiippakunnalle henkilön kotiseurakunnan perusteella. Kutsun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimyspäivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vihittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta. Muun kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Pappisvihkimyksestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Pappisvihkimyksen toimittaa piispa.

Helsingin hiippakunnassa on vuosittain kaksi pappisvihkimystä. Pappisvihkimys ja sitä edeltävään ordinaatiovalmennukseen osallistuminen edellyttävät teologian maisterin tutkintoa, johon sisältyy kelpoisuus kirkon virkaan, kirkkojärjestyksen 5:5 §:n mukaista kutsua eli vokaatiota papin virkaan sekä piispalle ja tuomiokapitulille osoitettua kirjallista hakemusta pappisvihkimyksestä.

Helsingin hiippakunnasta vokaatiota etsivän tulee ilmoittautua täyttämällä vapaamuotoinen hakemus KirkkoHR-verkkolomakkeen kautta.  Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille. Seuraa myös kirkon avoimet työpaikat -sivulla olevia täsmäilmoituksia, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Seuraava pappisvihkimys on 1.11.2020. Vokaation ja pappisvihkimysanomuksen tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään 21. syyskuuta 2020.

Helsingin ja Espoon hiippakunnilla on yhteisesti sovittu ohjeistus, kummasta hiippakunnasta vokaatiota haetaan, kun vokaatio ei ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palvelukseen. Pääsääntö on, että vokaatiota haetaan sen hiippakunnan tuomiokapitulista, jossa tehtävän virka- tai pääasiallinen toimipaikka tulisi olemaan. Virkapaikkaperiaatteesta voidaan joskus poiketa kotiseurakuntaperiaatteen hyväksi. Esimerkiksi Kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anova hakee sitä kotiseurakuntansa perusteella. Yksittäistapauksista hiippakunnat neuvottelevat keskenään. Lisätietoja antavat notaarit.

Sen jälkeen, kun olet saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan tai toimeen, täytä hakemus ordinaatiovalmennukseen. Hakemuslomakkeen etusivulla on ohjeet hakemuksen täyttämisestä ja tarvittavista liitteistä.

ORDINAATIOVALMENNUS

Syksyn 2020 ordinaatiovalmennuksen aikataulu:

Vokaation ja pappisvihkimysanomuksen tulee olla tuomiokapitulissa viimeistään 21. syyskuuta 2020.

7.10.2020
Viikkomessu, Vanha kirkko klo 8
Tuomiokapitulin istunto klo 9

 • Tuomiokapitulin istunnon jäsenet tutustuvat ordinaatiota hakeviin ja tekevät päätöksen ordinaatiovalmennukseen otettavista. Pukukoodi tumma puku.

8.10. Valmennuspäivä tuomiokapitulissa

9.10. Valmennuspäivä tuomiokapitulissa

19.10. Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

21.-23.10. Ordinaatioretriitti, Riuttaranta, Vihti

26.10. Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

28.10. Ordinaatiomessun harjoitukset ja ordinaatiopubliikki
Ordinaatiomessun harjoitukset klo 9-10.30
Ordinaatiopubliikki tuomiokapitulissa klo 12, tumma puku

1.11. klo 10 Vihkimysmessu Tuomiokirkossa

PASTORAALITUTKINTO

Pastoraalitutkinto (40 op) on työuran alkuvaiheeseen papeille suunniteltu tutkinto, jonka tavoitteena on syventää niitä tietoja ja kehittää niitä taitoja, joita pappi tarvitsee kirkon työssä.

Pastoraalitutkintoa edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (Kirkkojärjestys 6:10).

Tutkinnon opintokokonaisuuksia järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja tuomiokapitulit. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 3–4 vuotta.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Se laaditaan yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa ordinaatiovalmennuksen päättyessä.

Pastoraalitutkinnon osa-alueista ja ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Plus-nettisivujen kautta.

AVOIMET VIRAT

Helsingin hiippakunnassa avoimeksi julistetut kirkkoherran ja kappalaisen virat löytyvät KirkkoHR-järjestelmästä.

Ilmoituksia avoinna olevista seurakuntapastorin viroista sekä muita kirkon avoimia työpaikkoja kannattaa seurata kirkon nettisivuilta.

Voit myös ilmoittautua työtä etsiväksi papiksi täyttämällä avoimen hakemuksen KirkkoHR-järjestelmässä, mikäli olet kiinnostunut avautuvista sijaisuuksista ja määräaikaisista viroista. Avoin hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien.  Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille.

SYNODAALIKOKOUKSET

Hiippakunnallisia pappeinkokouksia eli synodaalikokouksia pidettiin Suomessa jo keskiajalla.

Piispa kutsuu hiippakunnan papit ja lehtorit synodaalikokoukseen vähintään joka kuudes vuosi. Voimassaolevan kirkkolain mukaan synodaalikokouksen tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä, seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita.

Helsingin hiippakunnan vuoden 2018 synodaalikokouksen teema oli missio, ”Tässä olen, lähetä minut!” (Jes. 6:8). Kokouksessa pohdittiin kirkon olemassaolon oikeutusta tämän tehtävän valossa – pohdittiin yhdessä sitä, kuinka Jeesuksesta tässä ajassa kerrotaan. Kokouksessa käsiteltiin väljästi kirkkohallituksen raporttia ”Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä”, johon osallistujia pyydettiin tutustumaan. Raportti löytyy oheisen linkin kautta.

Synodaalikokouksessa pidetyt esitelmät ovat luettavissa täältä:

Tässä olen – Lauri Kemppaisen synodaaliesitelmä

Lähetä minut – Marja Heltelän synodaaliesitelmä

DIAKONIAN VIRANHALTIJA

Diakonian virkaan vihkimystä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon (sosionomi AMK diakoni tai sairaanhoitaja AMK diakonissa) ja ovat saaneet työnantajaltaan vokaation eli kutsun diakonian virkaan. Vihkimystä hakevalla tulee olla työpaikka jossakin Helsingin hiippakunnan seurakunnassa vähintään puolen vuoden ajaksi. Tämän lisäksi diakonian virkaan voidaan vihkiä sellainen henkilö, joka toimii kirkon, kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, jonkin yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa osallistuen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen.

Helsingin hiippakunnassa diakonian virkaan vihkimys järjestetään kerran vuodessa. Seuraava diakonian virkaan vihkimys on Helsingin tuomiokirkossa 1.11.2020. Vihkimystä haetaan hiippakunnan hakulomakkeella. Viimeinen hakupäivä on 21. syyskuuta 2020. Hakemukseen kuuluvat liitteet on mainittu lomakkeessa. Vihkimyksen hakemisesta on sovittava työnantajan kanssa, joka kutsuu vihittävän palvelukseensa diakonian tehtäviin.

Ennen vihkimystä järjestetään ordinaatiovalmennus, jossa käsitellään hengellisen työntekijän identiteettiin, kirkon työhön, diakoniaan ja kutsumukseen liittyviä teemoja. Valmennus on työtehtävä ja siihen osallistutaan työajalla. Päätöksen ordinaatiokoulutukseen ottamisesta ja diakonian virkaan vihkimisestä tekee piispa.

Syksyn 2020 ordinaatiovalmennuksen aikataulu:

Ordinaatiovalmennus diakonian virkaan vihkimistä varten toteutetaan rinnakkain papiksi vihittävien kanssa.

Piispa haastattelee ordinaatiovalmennukseen hakevat syyskuussa.

7.10. 2019
Viikkomessu, Vanha kirkko klo 8
Tuomiokapitulin istunto klo 9

 • Tuomiokapitulin istunnon jäsenet tutustuvat ordinaatiota hakeviin ja tekevät päätöksen ordinaatiovalmennukseen otettavista. Pukukoodi tumma puku.

8.10. Valmennuspäivä tuomiokapitulissa

9.10. Valmennuspäivä tuomiokapitulissa

19.10. Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

21.-23.10. Ordinaatioretriitti, Riuttaranta, Vihti

26.10. Valmennuspäivä Alppilan kirkolla

28.10. Ordinaatiomessun harjoitukset ja ordinaatiopubliikki
Ordinaatiomessun harjoitukset klo 9-10.30
Ordinaatiopubliikki tuomiokapitulissa klo 12, tumma puku

1.11. klo 10 Vihkimysmessu Tuomiokirkossa

SUNTIO

Pyhä tila murroksessa (1 op) -suntiokoulutus

26.-28.4.2021

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti koulutusristeilynä Tukholmaan / Uppsalaan (Tallink-Silja): Uppsalassa tutustumiskohde.
Seuraamme koronavirustilannetta ja tarvittaessa muokkaamme koulutuspäivien toteuttamistapaa.
Alla mainitut täysihoitokustannukset liittyvät laivayhtiön kustannuksiin. Jos koulutusta ei voida järjestää Ruotsiin suuntautuvana, mutta koulutus kuitenkin pystytään järjestetään Suomessa, täysihoitokustannukset eivät tule allamainituista ylittymään.
Koulutukseen sisältyy kirjallinen ennakkotehtävä.

Koulutuksen laajuus 1 op.

Osallistumismaksu: 150 euroa / hlö
Hinta sisältää koulutuksen sekä koulutuksen aloituspäivänä keittolounaan.

Täysihoitomaksu:

A-luokan 1 hlön hytissä 230 euroa / hlö
A-luokan 2-hlön hytissä 190 euroa / hlö
Promenade-luokan 1 hlön hytissä 215 euroa / hlö
Promenade-luokan 2 hlön hytissä 185 euroa / hlö

Täysihoitomaksu sisältää: majoitus valitussa hyttiluokassa ja seuraavat ruokailut: 2*meriaamiainen, 2*buffet-illallinen, 2*kokouskahvit sekä bussikuljetus tutustumiskohteeseen.

A-luokan hytistä on ikkuna merelle. Promenade-luokan hytistä ikkuna kävelykannelle.

Uppsalassa aikavaraus omakustanteiselle lounaalle koulutusosuuden jälkeen ennen bussikuljetusta takaisin Tukholmaan.

Ilmoittautuminen alkaa 1.9.2020 ja päättyy 31.12.2020.

Lisätietoja: Hanna Remes hanna.remes(at)evl.fi

ILMOITTAUDU

KANTTORI

Innostun ja virkistyn! Kanttoreiden koulutuspäivät 22.-23.9.2021 (Lahti)

Koulutuspäivät alkavat 22.9.2021 klo 10 ja päättyvät 23.9.2021 klo 14.

Päivien teemat:

 • Luova ryhmätoiminta ja yhteisömusiikki, kouluttajana Teija Tuukkanen
 • Kuoroimprovisointi ja kuorossa improvisoiminen Vocal Painting -käsimerkkejä hyödyntäen, kouluttajana Sanna Vuolteenaho
 • Lahden kuoroperhe ja sen ideologia: pääsemme seuraamaan myös Marjaana Turusen kuorotyöskentelyä
 • Mitä kuuluu Lahden Kansainväliselle urkuviikolle? Tutustuminen Lahden Sibeliustalon urkuihin Pauli Pietiläisen kanssa.

Osallistumismaksu 150 euroa / hlö

Ruokailut (kahvitarjoilu aloituspäivänä, 2*lounasbuffet, 1*illallisbuffet) yhteensä 92 euroa.

 • Huom! Ruokailut varataan automaattisesti kaikille osallistujille.

Majoitus (Scandic Lahti City, majoitus sisältää 1 yön majoituksen standard-luokan huoneessa sekä aamiaisen)

 • 1 hlön huoneessa 116 euroa / hlö
 • 2 hlön huoneessa 68 euroa / hlö
 • Huom! Majoitus varataan vain majoituksen ilmoittautumisen yhteydessä varanneille.

Ilmoittautuminen alkaa 1.9.2020 ja päättyy 15.5.2021.

Ilmoittaudu TÄSTÄ

Lisätietoja: Hanna Remes hanna.remes(at)evl.fi

Koulutuksen järjestävät Helsingin hiippakunta, Espoon hiippakunta ja Kirkkohallitus / KJY yhteistyössä.

Pohjoismainen Kirkkomusiikkisymposium Helsingissä vuonna 2021

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium on siirtynyt tältä vuodelta ensi vuodelle. Uusi ajankohta on 26.-29.8.2021.

KIRKON ALAN OPISKELIJA

KiTOS

Helsingin hiippakunta kutsuu hiippakunnan alueella harjoittelevia kirkon alan opiskelijoita vuosittain moniammatillisiin KiTOS-päiviin. KiTOS tulee sanoista: kirkon työhön opiskelevien seminaari. Seminaarissa pohditaan kirkon työtä ja työntekijän ammatillista identiteettiä. Helsingin hiippakunta edellyttää todistusta KiTOS-päivään osallistumisesta pappisvirkaan ja diakonian virkaan vihkimystä anottaessa.

Lue lisää KiTOS-päivistä.

Helsingin hiippakunta järjestää KiTOS-päivän kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin.
Syksyn 2020 päivä järjestetään 20.10.2020 Helsingin tuomiokirkon kryptassa.

Ilmoittaudu

Työelämäjakson ja kirkon alan opiskelijoiden vapaaehtoistyön paikkoja

Helsingin hiippakunnan seurakuntien työelämäjakson ja vapaaehtoistyön paikkoja voi kysellä muun muassa seuraavilta henkilöiltä:

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Hyvän toivon kappelin toiminta: Hannu Varkki, hannu.varkki(at)evl.fi

Annankulman toiminta: Eija Hokkala, eija.hokkala(at)evl.fi

Jätkäsaaren kappelikahvila: Leena Kopperi, leena.kopperi(at)evl.fi

Kallion seurakunta

Nuorisotyö ja nuorisodiakonia: Laura Huovinen, laura.huovinen(at) evl.fi

Visa Viljamaa, visa.viljamaa(at)evl.fi

Lauttasaaren seurakunta

Nuoriso- ja rippikoulutyö Varpu Koivunen, varpu.koivunen(at)evl.fi

Paavalin seurakunta

Silta-projekti Redin kauppakeskuksessa sekä vapaaehtoistyö: Elina Pöysti, elina.poysti(at)evl.fi

Töölön seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Virva Krans, virva.krans(at)evl.fi

Haagan seurakunta

Musiikki: Hanna Autio, hanna.autio(at)evl.fi

Kannelmäen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Virpi Koskinen, virpi.koskinen(at)evl.fi

Munkkiniemen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö Riikka Kuusisalo, riikka.kuusisalo(at)evl.fi

Malmin seurakunta

Yleinen seurakuntatyö Elina Perttilä, elina.perttila(at)evl.fi

Oulunkylä seurakunta

Rippikoulutyö: Johanna Elo, johanna.elo(at)evl.fi

Vapaaehtoistyö: Laura Lindroos, laura.lindroos(at)evl.fi

Pakilan seurakunta

Musiikki ja rippikoulutyö Jussi Hirvonen, jussi.hirvonen(at)evl.fi

Nuorisotyö: Lauri Koivisto, lauri.koivisto(at)evl.fi

Herttoniemen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Jenni Kallio, jenni.kallio(at)evl.fi

Helsingin Mikaelin seurakunta

Yleinen seurakuntatyö: Mia Iiskola, mia.iiskola(at)evl.fi

Vartiokylän seurakunta

Nuorisotyö: Satu Jalava, satu.jalava(at)evl.fi

Vuosaaren seurakunta

Nuorisotyö: Taija Elste-Ranta, taija.elste(at)evl.fi

Hakunilan seurakunta

Varhaiskasvatus: Birgitta Tasavuori, birgitta.tasavuori(at)evl.fi

Hämeenkylän seurakunta

Nuorisotyö: Tuula Vanhanen, tuula.vanhanen(at)evl.fi

Korson seurakunta

Diakoniatyö: Sirkka Väätäinen, sirkka.vaatainen(at)evl.fi

Vantaankosken seurakunta

Yleinen seurakuntatyö Paavo Ranta, paavo.ranta(at)evl.fi

Sipoon suomalainen seurakunta

Yleinen seurakuntatyö Tanja Louhivuori, tanja.louhivuori(at)evl.fi

Diakoniatyö Eea Korhonen, leena.korhonen(at)evl.fi

Helsingin hiippakunta tekee yhteistyötä työelämäjakson ja opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön liittyvissä asioissa Espoon hiippakunnan kanssa. Espoon paikkoja voit kysellä Mika Nurmelta, mika.nurmi(at)evl.fi.

Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimus ja reflektiopäivät

Papin työhön suuntautuvat teologian opiskelijat osallistuvat soveltuvuustutkimukseen. Soveltuvuustutkimukseen ilmoittaudutaan seurakuntaharjoitteluvaiheessa. Tutkimus järjestetään yleensä loppukesästä tai alkusyksystä. Soveltuvuustutkimusta seuraavat reflektiopäivät, joissa psykologin johdolla käydään läpi tutkimustuloksia yleisesti. Lisäksi tuomiokapitulin henkilökunta keskustelee tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kanssa. Keskustelun teemoina ovat opiskelijan suorittama seurakuntaharjoittelu, soveltuvuustutkimuksen herättämät ajatukset sekä soveltuvuus papin työhön. Reflektiopäivät sijoittuvat tavallisesti marraskuulle. Tarkempaa tietoa soveltuvuustutkimuksesta ja reflektiopäivistä.

TUKEA JA APUA SEURAKUNNILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

KAIKILLE AVOIMET KOULUTUKSET
TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE
HENGELLINEN OHJAUS
TYÖNOHJAUS
RIPPIKOULUKONSULTIT
RIPPIKOULUKONSULTIT

KAIKILLE AVOIMIA KOULUTUKSIA

Orientoitumiskoulutus ensimmäiseen seurakuntavirkaan tulevalle

Piispainkokous on päättänyt vuonna 2013, että ensimmäiseen seurakuntavirkaan tuleva nuorisotyönohjaaja, diakonian viranhaltija, kanttori tai varhaiskasvatuksen ohjaaja kutsutaan orientoitumiskoulutukseen, jonka laajuus on 6 opintopistettä. Hiippakunnat vastaavat koulutusten järjestämisestä. Seurakuntien on huolehdittava siitä, että virassa aloittava saa tästä koulutuksesta tiedon ja että uuden työntekijän tiedot ilmoitetaan tuomiokapitulille. Koulutus on maksuton, mutta työnantajan tulee korvata matkakustannukset. Ordinaatiokoulutus on virkatehtävä, johon seurakunta osoittaa täyden työajan. Koulutus ei kuluta henkilöstökoulutukseen varattua koulutuspäiväresurssia työntekijän osalta.

Helsingin hiippakunnassa orientoitumiskoulutus järjestetään syksyisin rinnakkain pappisvihkimykseen ja diakonian virkaan vihkimiseen valmentavan ordinaatiovalmennuksen kanssa. Osa koulutuksesta toimii yhtenä, moniammatillisena ryhmänä, osa eriytyy ammattiryhmittäin.

ENNEN KOULUTUKSEN ALKUA
Ennen orientoitumiskoulutuksen alkua koulutukseen osallistujat kirjoittavat noin 1–2 sivua pitkän esittelykirjeen aiheesta ”Hengellinen matkani”. Tekstissä kirjoittaja voi kertoa itsestään ja kuvata polkuaan, joka on johdattanut kirkon työhön. Tämän kirjoitelman lisäksi jokaiselle koulutukseen osallistujalle järjestetään noin 45 minuutin haastatteluaika.

SYKSYN 2020 AIKATAULU
ke 7.10. klo 10-14 työskentely Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (klo 11-12 omakustanteinen lounas)

to 8.10. klo 9-13.30 työskentely Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (klo 11-12 omakustanteinen lounas)

pe 9.10. klo 9-15.30 työskentely Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (klo 11-12 omakustanteinen lounas)

ma 19.10. klo 9-15.30 työskentely Alppilan kirkolla (lounas järjestetty)

ke 21.-pe 23.10. retriitti Riuttarannassa (osoite: Riuttarannantie 25, Vihti): retriitti alkaa ke klo 12 ja päättyy pe klo 13.

ma 26.10. klo 9-14.15 työskentely Alppilan kirkolla (lounas järjestetty)

ke 28.10. klo 12 Kapitulin istunto, todistusten jako ja juhlakahvit (asukoodi: tumma puku)

ILMOITTAUMINEN 7.9.2020 mennessä.

TOIMINTAOHJEITA SEURAKUNNILLE

OHJE UUDEN TYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄÄN SIUNAAMISEEN

Tuomiokapituli on antanut seuraavan piispainkokouksen suosituksen ohjeena uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Lue ohjeistus alla olevasta linkistä:

Piispainkokouksen suositus uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta

UUSI NIMILAKI 2019

Etu- ja sukunimilaki tulee voimaan 1.1.2019 lukien. Kirkossa kasteita ja vihkitoimituksia hoitavien pappien ja kirkkoherranvirastossa Kirjuria hoitavien tulee tuntea uutta lainsäädäntöä.

Etu- ja sukunimilaki on Finlexisssä.

Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta luettavissa täältä.

SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN, AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY

Toimintaohjeet seurakunnille seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseen sekä näissä tilanteissa toimimiseen julkaistiin keväällä 2018.

Lue toimintaohje alla olevasta linkistä:

Toimintaohje seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn sekä näissä tilanteissa toimimiseen

MENTOROINTI

Opiskelijamentorointi

Helsingin hiippakunnan opiskelijamentorointi sijoittuu useimmiten opintojen loppuvaiheeseen. Työelämässä toimiva mentori, pappi tai kokenut kirkon työntekijä, tukee valmistumisvaiheessa olevaa ja kohti työelämää siirtyvää teologia tai kirkonalan opiskelijaa. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen. Mentorointi antaa mahdollisuuden käsitellä esimerkiksi omaan kutsumukseen, mahdolliseen tulevaan kirkon työhön sekä omaan hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä kannustavassa ja tukevassa ilmapiirissä.

Mentorointi kestää puolesta vuodesta vuoteen ja yhteisiä kokoontumiskertoja on keskimäärin 5–8. Yhden kokoontumisen kesto on 1–2 tuntia. Helsingin hiippakunta ylläpitää listaa mentoroinnin ohjaajista ja koordinoi mentoroinnin aloittamista. Kapituli vastaa myös mentorointiprosessien mentoreiden ja mentoroitavien yhteistapaamisista, joita järjestetään n. kaksi kertaa vuodessa.

Mentorointiprosessi

Mentorointiprosessi alkaa siitä, että opiskelija ottaa yhteyttä hiippakuntaan ja hänelle etsitään mentori. Tämän jälkeen mentoroitava ja mentori sopivat ensimmäisen tapaamisen, jonka aikana sovitaan mentoroinnin tavoite, käsiteltävät aihepiirit ja aikataulu.

Mentoroinnissa voidaan käsitellä mm. seuraavia aihepiirejä:

 • seurakuntaharjoittelu ja työnhaku (portfolio, CV, työhakemus ym.)
 • arjen ja työn yhteensovittaminen sekä työn rajaaminen
 • yksityisyyden ja julkisen ammatin rajanveto, oma persoona työkaluna
 • kirkon työn moninaisuus ja ammatillinen orientaatio
 • oman hengellisen elämän suhde seurakunnan työntekijän hengelliseen rooliin

Mentorointiprosessi on nimensä mukaisesti prosessityöskentelyä eli tavoite ja käsiteltävät aihepiirit voivat elää prosessin aikana. Tällöin on erityisen tärkeää sopia muutoksista yhdessä ja pitää kiinni sovituista aikatauluista.

Työntekijämentorointi

Työntekijämentoroinnin tarkoituksena on toimia kirkon työntekijöiden tukena omaan ammatilliseen ja hengelliseen kasvuun sekä oman työn reflektoimiseen liittyvissä kysymyksissä. Työntekijämentorointi voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämentorointina.

Mentorointiprosesseista vastaavat hiippakuntasihteerit Salla Poropudas, salla.poropudas@evl.fi ja Hanna Remes, hanna.remes@evl.fi.

TYÖNOHJAUS

Helsingin hiippakunnassa työnohjausta koordinoi päätoiminen työnohjaaja Seija Riekkinen Helsingin seurakuntayhtymästä.

seija.riekkinen@evl.fi, p. 050 4017045

Työnohjaus on työn kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Samalla työnohjaus tukee työhyvinvointia. Työnohjaus on tavoitteellinen prosessi, josta tehdään kirjallinen sopimus.

Prosessin pituus sovitaan erikseen tarpeen mukaan. Pisimmillään kirkon yksilötyönohjaus voi olla 40 kertaa ja ryhmätyönohjaus 30 kertaa. Työnohjausistunnon pituus on yleensä yksilötyönohjauksissa työnohjaajasta riippuen 45-60 min. ja ryhmätyönohjauksissa 1,5-2h. Tapaamiset sovitaan n. 2-4 viikon välein.

Milloin työnohjaukseen?

Työnohjaus on hyödyllistä etenkin muutostilanteissa, esimerkiksi työpaikan vaihdoksissa tai työtehtävien muuttuessa tai kun työ on erityisen kuormittavaa. Työuraa aloitteleville suositellaan mentorointia.

Työnohjausprosessissa voidaan käsitellä ammatilliseen kasvuun sekä työyhteisön jäsenenä kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Myös oman persoonan kasvun kysymykset ovat läsnä työnohjausprosessissa.

Työnohjaus ei kuitenkaan ole terapiaa tai hengellistä ohjausta, vaikka voikin sisältää piirteitä kummastakin.

Työnohjaukseen hakeutuminen

 1. Kun haluat päästä työnohjaukseen, puhu tästä tarpeesta esimiehesi kanssa.
 2. Kun asiasta on sovittu esimiehen kanssa, ota yhteys työnohjauksen koordinaattoriin. Hän auttaa sinua löytämään työnohjaajan. Varaudu siihen, että voit joutua odottamaan vapaan työnohjauspaikan löytymistä jonkin aikaa. Ole siis ajoissa liikkeellä.
 3. Kun työnohjaaja on löytynyt, niin sovi hänen kanssaan tapaaminen. Yleensä tutustumiskertoja on 2-4, joiden jälkeen päätetään työnohjausprosessin alkamisesta. Tällöin tehdään kirjallinen työnohjaussopimus, johon kirjataan prosessin tavoitteet ja pituus.
 4. Työnohjaus tapahtuu työajalla. Kirkon työnohjaaja on sitoutunut antamaan työnohjausta kirkon työntekijöille ilmaiseksi. Työnantaja korvaa matkakulut. Työnohjauksen mahdollisuus kuuluu kaikille ammattiryhmille.

Ryhmä- ja tiimityönohjaukset

Ryhmässä tapahtuva työnohjaus voi olla usein vielä vaikuttavampaa kuin yksilötyönohjaukset. Työnohjaukseen hakeutumisen syynä ei tarvitse olla mitään vakavaa kriisiä tai hankaluutta työssä. Työnohjaus toimii työhyvinvointia tukevana ja ylläpitävänä prosessina.

Työnohjauksessa on aikaa ajatella ja kuunnella toisia. Se voi toimia innoituksen ja innostumisen paikkana. Voit löytää uusia näkökulmia ja uutta rohkeutta ja motivaatiota työhösi. Ryhmässä näkökulmien ja ideoiden määrä moninkertaistuu. Dialogi tuottaa aina jotakin enemmän kuin mitä yksin pohtiminen voi saada aikaan.

Työnohjauksen koordinoijat

 • Seija Riekkinen, 050 4017045, päätoiminen työnohjaaja, Helsingin seurakunnat
 • Pirjo Vatanen, 050 5637516 johtava sairaalapastori, Vantaan seurakunnat
 • Tarja Korpela, johtava kasvatuksen pastori, Vantaan seurakunnat

Helsingin seurakuntayhtymän työnohjaajat

Antola, Marketta (pastori, Vuosaaren seurakunta)
050 362 4372, marketta.antola@evl.fi

Ajo, Martti (perheneuvonta)
09 23402565, martti.ajo@evl.fi

Eriksson, Barbro (sairaalapappi)
050 427 0529, barbro.eriksson@hus.fi

Hall-Pänttäjä, Maria (diakoni)
050 3800 922, maria.hall-panttaja@evl.fi

Hannula, Kristiina (sairaalasielunhoito, projekti)

Harjunpää, Heli (sairaalapappi)
050 4020721, heli.harjunpaa@hel.fi

Heinonen, Leena (perheneuvonta)
09 2340 2558, leena.heinonen@evl.fi

Heinikoski, Saila (sairaalapappi)
saila.heinikoski@evl.fi

Honkanen, Sofia (johtava diakoniatyöntekijä)
050 380 2356, sofia.honkanen@evl.fi

Helminen, Veli-Matti (perheneuvonta)
09 2340 2553, veli-matti.helminen@evl.fi

Huovinen, Leena (opiskelijatyö)
09 2340 2518, leena.huovinen@evl.fi

Hurmerinta, Eeva-Liisa (pastori, Kallion seurakunta)
09 2340 3624, eeva-liisa.hurmerinta@evl.fi

Hållfast, Merja (sairaalasielunhoito)
050 4022723, marja.hallfast@hel.fi

Kajos, Kimmo (erityisdiakonia)
09 2340 2574, kimmo.kajos@evl.fi

Karvonen, Keijo (sairaalasielunhoito)
050 4020 785, keijo.karvonen@hel.fi

Kivinen, Mari (sairaalasielunhoito)
0503403907, mari.kivinen@hel.fi

Kopperoinen, Markus (kappalainen)
markus.kopperoinen@evl.fi

Korhonen, Leena (Snellu)
09 2340 2356, leena.korhonen@evl.fi

Korhonen, Raija (kasvatus, seurakuntapalvelut)
09 2340 2507, raija.korhonen@evl.fi

Korkman Lopes, Anna (perheneuvonta)
anna.korkman-lopes@evl.fi

Korpaeus-Hellsten, Tarja (kansainvälinen työ)
09 2340 2531, tarja.korpaeus-hellsten@evl.fi

Korpela, Merja (johtava diakoniatyöntekijä)
merja.korpela@evl.fi

Laakso, Anni (johtava nuorisotyöntekijä)
anni.i.laakso@evl.fi

Lahti, Jussi (pastori, erityisdiakonia)
jussi.lahti@evl.fi

Latokangas, Pirjo (perheneuvonta)
09 2340 2568, pirjo.latokangas@evl.fi

Leino, Iiro (perheneuvonta)
0405928187, iiro.leino@evl.fi

Linder, Pirkko (sairaalasielunhoito)
0503107206, pirkko.linder@hel.fi

Liirus-Mäkelä, Virpi (erityisdiakonia)
0400632577, virpi.makela@evl.fi

Lindström, Eva-Lisa (pastori, Mikaelin seurakunta)
09 2340 4833, eva-lisa.lindstrom@evl.fi

Mattila, Marko (sairaalasielunhoito)
marko.mattila@hel.fi

Maunuksela, Anne Maria (diakonia, yhteinen seurakuntatyö)
anne.maunuksela@evl.fi

Metsälä, Heidi (diakonia, Kannelmäen seurakunta)
050 380 1369, heidi.metsala@evl.fi

Mustalahti, Tuija (sairaalasielunhoito)
050 427 0537, tuija.mustalahti@hus.fi

Narvila, Raija (Palveleva Puhelin)
09 2340 2559, raija.narvila@evl.fi

Nordlund, Pia (diakoniatyöntekijä, Vuosaaren seurakunta)
2340 6542, pia.nordlund@evl.fi

Pasuri, Tuula (sairaalasielunhoito)
050 427 1696, tuula.pasuri@ hus.fi

Piipari-Kokko, Satu (sairaalasielunhoito)
050 427 9946, satu.piipari-kokko@hus.fi

Pulkkinen, Tero (perheneuvonta)
050 544 3308, tero.pulkkinen@evl.fi

Rautiainen, Markku (kirkkoherra, Herttoniemen seurakunta)
09 2340 4110, markku.rautiainen@evl.fi

Repo-Holten, Taina (Snellu, psykologi)
09 2340 2354, taina.repo-holten@evl.fi

Ruuskanen, Katianna (perheneuvonta)
2340 2592, katianna.ruuskanen@evl.fi

Rönkä, Riitta (perheneuvonta)
09 2340 2552, riitta.ronka@evl.fi

Salmio, Mia (diakoniatyöntekijä, Munkkiniemen seurakunta)
050 404 7132, mia.salmio@evl.fi

Silin, Mari (seurakuntapastori)
mari.silin@evl.fi

Toiviainen, Saku (perheneuvonta)
09 2340 2569, saku.toiviainen@evl.fi

Toppari, Helena (perheneuvonta)
09 2340 2592, helena.toppari@evl.fi

Ullgren, Ulla (sairaalasielunhoito)
050 402 0786, ulla.ulgren@hel.fi

Vuorelma-Glad, Päivi (varhaiskasvatussihteeri)
09 2340 2508, paivi.vuorelma-glad@evl.fi

Työnohjaajat Vantaan seurakunnissa

Koskelin, Juhani (johtava perheneuvoja)
juhani.koskelin@evl.fi

Ruotsalainen, Paula (perheneuvoja)
paula.ruotsalainen@evl.fi

Hilska-Salonen, Hellevi (perheneuvoja)
hellevi.hilska-salonen@evl.fi

Saarinen, Jari (työpaikkapappi)
jari.saarinen@evl.fi

Valve, Katri (johtava diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija)
katri.valve@evl.fi

Suonsivu, Terhi (näkövammaistyön diakoni)
terhi.suonsivu@evl.fi

Korpela, Tarja (johtava kasvatuksen pastori)
tarja.korpela@evl.fi

Hyry, Matti (pastori, Hämeenkylän srk)
matti.hyry@evl.fi

Heinonen, Leena (sairaalapastori)
leena.r.heinonen@evl.fi

Hanhisuanto, Matti (sairaalapastori)
matti.hanhisuanto@evl.fi

Rantala, Kirsi (yhteisen seurakuntatyön johtaja)
kirsi.m.rantala@evl.fi

Vatanen, Pirjo (johtava sairaalapastori)
pirjo.vatanen@evl.fi

Työnohjaajat Porvoon rovastikunnassa

Martikainen, Kari (diakoni)
kari.martikainen@evl.fi

Kaajava, Riitta (kappalainen)
riitta.kaajava@evl.fi

RIPPIKOULUKONSULTIT HELSINGIN HIIPPAKUNNASSA

Pastori Margit Helin
Vantaankosken seurakunta
margit.helin@evl.fi
p. 050 310 7401

Kirkkomuusikko Kari Härkönen
Kannelmäen seurakunta
kari.harkonen@evl.fi
p. 050 430 9029

Pastori Seija Knuutila- Loukonen
Malmin seurakunta
seija.knuutila-loukonen@evl.f
p. 0400 697 540

Nuorisotyönohjaaja Varpu Koivunen
Lauttasaaren seurakunta
varpu.koivunen@evl.fi
p. 050 380 3523

Pastori Miika Kolari
Haagan seurakunta
miika.kolari@evl.fi
p. 050 3802 314

Nuorisotyönohjaaja Jemina Korkiamäki
Pornaisten seurakunta
jemina.korkiamaki@evl.fi
p. 040 5863 577

Pastori Antti Kupiainen
Askolan seurakunta
antti.kupiainen@evl.fi
p. 0400 199 839

Pastori Tuomas Meurman
Töölön seurakunta
tuomas.meurman@evl.fi
p. 044 344 0898

Nuorisotyönohjaaja Jari Oksanen
Porvoon suomalainen seurakunta
jari.oksanen@evl.fi
p. 0400 494 039

Nuorisotyönohjaaja Iris Sotamaa
Vantaan seurakuntayhtymä
iris.sotamaa@evl.fi
p. 050 378 0318

Pastori Ilmari Syrjälä
Helsingin seurakuntayhtymä
ilmari.syrjala@evl.fi
p. 050 3544 629

Kanttori Teija Tuukkanen
Kirkkohallitus
teija.tuukkanen@evl.fi
p. 040 1425 175

Pastori Karoliina Vidgren
Vartiokylän seurakunta
karoliina.vidgren@evl.fi
p. 0503379542

Pastori Terhi Viljanen
Tikkurilan seurakunta
terhi.viljanen@evl.fi
p. 050 310 6824

KANSAINVÄLINEN TYÖ

Olemme osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Hiippakuntamme alueella asuu paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ihmisiä – kansainvälisyys on keskuudessamme ja arjessamme. Kansainvälistä työtä elävät todeksi, toteuttavat ja innovoivat niin työntekijät, vapaaehtoiset, luottamushenkilöt kuin seurakuntalaisetkin.

Kannustamme hiippakuntamme seurakuntia yhä enenevään missionaarisuuteen, ekumeniaan, uskontodialogiin sekä monikieliseen ja monikulttuuriseen työotteeseen. Seurakuntien kansainvälisyyden tukena ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliset lähetysjärjestöt ja Kirkon ulkomaanapu, joista useilla on myös toimistonsa hiippakuntamme alueella. Tärkeä yhteistyötaho on seurakuntayhtymät ja niiden kansainvälinen työ. Toimimme yhteistyössä myös Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Helsingin ekumeenisen toimikunnan, Merimieskirkon, Uskot-foorumin sekä monien muiden järjestöjen ja hiippakuntamme alueella toimivien kristillisten seurakuntien ja kirkkokuntien kanssa. Anglikaaninen kirkko on yhteistyökumppanimme Porvoon sopimuksen ja paikallisten sopimusten perusteella. Heiltä voi pyytää konsultaatioapua ja ideoita erityisesti kansainvälisyyteen.

Helsingin hiippakunnalla on kaksi ystävyyshiippakuntaa:

Voit lukea kuulumisia Wales-yhteistyöstä tämän linkin kautta.

Namibian evankelis-luterilaisen kirkon Läntisen hiippakunnan piispa Veikko Munyika kävi tapaamassa piispa Laajasaloa helmikuussa 2019.

Piispa Laajasalo allekirjoitti St.Asaphin hiippakunnan piispan Gregory Cameronin kanssa ystävyyshiippakuntasopimuksen kesäkuussa 2019.

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
     
TILAA KIERTOKIRJE

Lue hiippakunnan uutiset!

Kiertokirjeessä on ajankohtaisia asioita Helsingin hiippakunnan tapahtumista, koulutuksista ja hallinnosta.
LUE KIERTOKIRJE
TILAA KIERTOKIRJE